Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016

Οι ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια κρίνουν την αξιολόγηση


Ως ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα της αξιολόγησης κρίνεται το θέμα της εξυγίανσης των ισολογισμών των τραπεζών από τα «κόκκινα» δάνεια. Η εξυγίανση αυτή δρα καταλυτικά σε δύο καίριους τομείς: 
 Ο πρώτος αφορά την ακεραιότητα των κεφαλαίων που πρέπει να διατηρήσουν οι τράπεζες ιδιαίτερα μετά τις νέες συνθήκες που αφορούν στο bail in. 
Ο δεύτερος αφορά τον απεγκλωβισμό πόρων προκειμένου να δοθούν νέα δάνεια. 
 Αυστηρότερα κριτήρια για χορηγήσεις νέων δανείων υιοθέτησαν σταδιακά από το β' τρίμηνο της περσινής χρονιάς οι εγχώριες τράπεζες, με αποτέλεσμα οι νέες χορηγήσεις να τιμολογηθούν σε υψηλότερα επίπεδα. 
 Η σημαντική εκροή καταθέσεων, η αδυναμία πρόσβασης στη διατραπεζική αγορά και η πίεση που δέχθηκε η κεφαλαιακή βάση των τραπεζών από τον σχηματισμό πρόσθετων προβλέψεων αποτελούν τους τρεις βασικούς λόγους σύμφωνα με έρευνα της ΤτΕ για τη σφικτότερη πολιτική χορηγήσεων. Δεν είναι, όμως, οι μόνοι. 
Οι τράπεζες ανάφεραν στην έρευνα ως επιπλέον αιτία αυστηροποίησης των πιστοδοτικών τους κριτηρίων, τη δριμεία επιδείνωση, από τις αρχές του 2015, των προσδοκιών για την πορεία της οικονομίας. 
 Τι θα περιλαμβάνει το θεσμικό πλαίσιο Εντός των αμέσως προσεχών ημερών αναμένεται η πράξη του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος που θα καθορίζει το πλαίσιο για τις εταιρείες διαχείρισης των κόκκινων δανείων.
 Οι εταιρείες αυτές θα μπορούν να διαχειριστούν, να αγοράσουν και να επαναχρηματοδοτήσουν δάνεια. Και ενώ το θεσμικό πλαίσιο ετοιμάζεται, κάποια θέματα πρέπει κατά προτεραιότητα να κλείσουν. Απαραίτητο κρίνεται να υπάρξει συντονισμένη αντιμετώπιση των κοινών πιστούχων.
 Η πρόοδος στο ζήτημα αυτό παραμένει περιορισμένη, ενώ οι κοινοί πιστούχοι έχουν κοινά προβλήματα που μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αδύνατον να υπάρξουν οριστικές λύσεις χωρίς κοινή δράση από όλους τους πιστωτές. 
Σχεδόν το σύνολο των μεγάλων επιχειρηματικών μη εξυπηρετούμενων δανείων αφορούν περισσότερους του ενός πιστωτές. Αυτοί λοιπόν οι πιστούχοι με τα κοινά χαρακτηριστικά και προβλήματα σε διάφορες τράπεζες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από κοινού για την εξέλιξη των δανείων τους και τούτο θα πρέπει να είναι θεσμοθετημένο. 
Οι τράπεζες ζητούν και όπως όλα δείχνουν έχουν τη στήριξη του SSM επ' αυτού, να μπορούν να διαχειριστούν δάνεια πριν αυτά καταλήξουν να γίνουν «κόκκινα», ώστε τελικώς να μη γίνουν «κόκκινα». 
Τα πιστωτικά ιδρύματα μιας και ξέρουν τους πελάτες τους εκτιμάται πως μπορούν καλύτερα από τον καθένα να λάβουν μέτρα προληπτικά και όχι κατασταλτικά μιας κατάστασης. 
 Οι ρυθμίσεις στις οποίες θα πρέπει να προβαίνουν οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν χαρακτήρα μακροχρόνιο και η πολιτική που ακολουθείται να μην είναι μονομερής.
 Οι παρεμβάσεις των τραπεζών θα πρέπει να περιλαμβάνουν βιώσιμες επιχειρήσεις και τα χρέη των επιχειρήσεων ιδιαίτερα των μικρομεσαίων θα πρέπει να αντιμετωπιστούν συνολικά και να ρυθμιστούν τελικώς συνολικά σημειώνουν έγκυροι τραπεζικοί παράγοντες.
 Στόχος με βάση τα όσα υπολογίζονται είναι το θεσμικό πλαίσιο να έχει ολοκληρωθεί στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου.
 imerisia.gr

Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016

Χρηματοδότηση για τέσσερις νέες δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 - δείτε όλες οι λεπτομέρειες www.diorismos.gr    Αποστολή ΕκτύπωσηΧρηματοδότηση για τέσσερις νέες δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 - δείτε όλες οι λεπτομέρειες

Τέσσερις δράσεις, που χρηματοδοτούνται από τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020», παρουσιάστηκαν σήμερα, σε συνέντευξη Τύπου, στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Το συνολικό ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στα 370 εκατ. ευρώ, τα οποία θα κατανεμηθούν σε δύο κύκλους.
Χρονοπρογραμματισμός Δράσεων
Δράση Ημ. Έναρξης Υποβολής Ημ. Λήξης Υποβολής Ημ. Έναρξης Επιλεξιμότητας Δαπανών
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 8/3/2016 15/4/2016 8/3/2016
ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 17/3/2016 27/4/2016 17/3/2016
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 7/4/2016 20/5/2016 11/2/2016
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ & ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 29/3/2016 17/5/2016 11/2/2016
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Μπορούν να συμμετέχουν
Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της αίτησης.
Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.
Επιδοτούνται για
Τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέου ή υφιστάμενου αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου συναφούς με την ειδικότητά τους .
Επιδοτούνται με
έως 25.000 ευρώ στην περίπτωση ενός ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση.
έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων.
έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων.
Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμών δαπανών.
Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής
I. Εισοδηματικά κριτήρια
Το ατομικό εισόδημα του ενδιαφερόμενου κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ≤ 20.000 ευρώ.
Σε περίπτωση οικογένειας το οικογενειακό εισόδημα κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ≤ 35.000 ευρώ.
II. Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν
Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.01.2012 μέχρι και την μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης.
Σημεία ιδιαίτερης προσοχής
I. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr. Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά.
II. Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 08.03.2016 ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Μπορούν να συμμετέχουν
Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.
Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.
Επιδοτούνται με
ποσό από 15.000€ έως και 60.000€
Επιδοτούνται για
Τη σύσταση επιχείρησης στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας
- Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
- Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
- Υλικά / Κατασκευές
- Εφοδιαστική Αλυσίδα
- Ενέργεια
- Περιβάλλον
- Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
- Υγεία-Φάρμακα.
Επιλέξιμη εταιρική μορφή: Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ). Η Α.Ε δεν είναι επιλέξιμη εταιρική μορφή για τη δράση.
Επιλέξιμες δαπάνες:
- Αγορά εξοπλισμού (μέχρι 40% του π/υ επενδυτικού σχεδίου)
- Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, δαπάνες επαγγελματικής τηλεφωνίας )
- Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική υποστήριξη)
- Υπηρεσίες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες
- Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
- Αποσβέσεις παγίων
- Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
- Προμήθεια αναλωσίμων
- Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων)
- Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις
- Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας
Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 17.03.2016 ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης .
Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών.
- Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής
Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν: Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.01.2012 μέχρι και την μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης
- Πότε και πως υποβάλλω αίτηση χρηματοδότησης
- Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr.
- Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 17.03.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 27.04.2016.
- Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση θα ξεκινήσει μετά τις 27.04.2016.
Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά.
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
- Μπορούν να συμμετέχουν
Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
I. Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή
II. Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.
- Επιδοτούνται με
ποσό 15.000€ έως 200.000€
Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.
- Επιδοτούνται για
- Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα – Εξοπλισμός
- Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος
- Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
- Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την απόκτηση και χρήση πατεντών και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας.
- Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού ή Κοινών Επιχειρήσεων Joint-Ventures, που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα / υπηρεσίες.
- Πιστοποίηση & τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ CE).
- Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού)
Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11.02.2016 ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης.
- Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής
Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από προηγούμενο πρόγραμμα θα πρέπει, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή την δράση , να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ (ή 100.000€ για τον τομέα μεταφορών) μέσα στην τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμενα έτη).
- Πότε και πως υποβάλλω αίτηση χρηματοδότησης
- Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr.
- Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 07.04.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 20.05.2016.
- Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση για το σύνολο των προτάσεων θα ξεκινήσει μετά τις 20.05.2016.
Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά.
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
- Μπορούν να συμμετέχουν
Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.
II. Υφιστάμενες επιχειρήσεις και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις
III. Νέες επιχειρήσεις και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.
- Επιδοτούνται με
ποσό 15.000€ έως 150.000€
Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.
- Επιδοτούνται για
- Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα – Εξοπλισμός
- Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος
- Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
- Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού)
- Αυτοκινούμενα μεταφορικά μέσα, σκάφη θαλάσσης χωρίς πλήρωμα και ποδηλάτων κάθε μορφής που προορίζονται προς εκμίσθωση ως εξοπλισμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις σχετικές δραστηριότητες.
- Μεταφορικά Μέσα επαγγελματικής χρήσης, είτε μικτής/πολλαπλής χρήσης, τουλάχιστον εννέα (9) θέσεων
- Δαπάνες προβολής – προώθησης
Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11.02.2016 ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης.
- Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής
II. Σε επιχειρήσεις με τρείς ή περισσότερες χρήσεις, απαιτείται η επιχείρηση να απασχολεί κατά μ.ο. την τριετία 2013-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.
III. Σε επιχειρήσεις με δύο χρήσεις απαιτείται, κατά μ.ο. την διετία 2014-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.
IIII. Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από προηγούμενο πρόγραμμα θα πρέπει, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή την δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ μέσα στην τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμενα έτη).
Πότε και που υποβάλλω αίτηση χρηματοδότησης
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr. Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 29.03.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 17.05.2016. Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση θα ξεκινήσει μετά τις 17.05.2016. Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά.

Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016

Τι εξάγει η Ελλάδα; Τι εξάγει η Ελλάδα;


Στα περισσότερο εξαγώγιμα προϊόντα της Ελλάδας το 2015 αναφέρεται ανάλυση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων. Στις πρώτες θέσεις βρίσκονται τα ορυκτέλαια πετρελαίου, τα φάρμακα και το αλουμίνιο ενώ ακολουθεί το λάδι το οποίο έχει ανεβεί αρκετές θέσεις από πέρυσι.
Ανοδική τάση εμφανίζει και η κατηγορία «smart phones ή μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών» που βρίσκονται στην 8η θέση.


  Τι εξάγει η Ελλάδα;Το 2015 οι εξαγωγές σημείωσαν πτωτική πορεία εμφανίζοντας μείωση 5,1% με αιτία κυρίως τα πετρελαιοειδή, καθώς αν εξαιρεθούν αυτά που υπόκεινται την παγκόσμια πτώση στις τιμές, υπάρχει αύξηση της τάξης του 7,8%.
Μείωση κατά 9,8% καταγράφηκε και στις εισαγωγές ενώ οι εισαγωγές από την Ε.Ε. ήταν μειωμένες κατά 1,7%, κυρίως λόγω της μείωσης κατά 3,6% από τις χώρες της ευρωζώνης. Οι εισαγωγές από τις λοιπές χώρες της Ευρώπης (εκτός ΕΕ) εμφανίζουν μεγάλη μείωση της τάξης του -17,8%.

http://www.lifo.gr/now/economy/91048

Το κριθάρι «σύμμαχος» στην πρόληψη του διαβήτη

Barley-735x459.jpg
Σύμφωνα με νέα μελέτη, που δημοσιεύεται στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό British Journal of Nutrition, φαίνεται ότι η κατανάλωση κριθαριού συνδέεται με μείωση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα και του κινδύνου εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη.
Στη μελέτη συμμετείχαν συνολικά 20 υγιείς ενήλικες μέσης ηλικίας. Στην πρώτη φάση της μελέτης ζητήθηκε από τους εθελοντές να καταναλώνουν κριθαρένιο ψωμί κατά το πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό γεύμα, για τρεις συνεχόμενες μέρες.
Στη δεύτερη φάση, οι εθελοντές κατανάλωναν λευκό ψωμί σίτου και στα τρία γεύματα για αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
Τα αποτελέσματα έδειξαν πως όταν οι εθελοντές κατανάλωναν το κριθαρένιο ψωμί, παρουσίαζαν βελτιωμένους μεταβολικούς δείκτες για διάστημα έως και 14 ωρών μετά το δείπνο. Παράλληλα, παρατηρήθηκε μείωση των επιπέδων γλυκόζης και ινσουλίνης στο αίμα, βελτίωση της ινσουλινοευαισθησίας καθώς και καλύτερη ρύθμιση των επιπέδων ορμονών που σχετίζονται με την όρεξη.
Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, η ευεργετική δράση του κριθαριού πιθανότατα οφείλεται στο μείγμα φυτικών ινών που περιέχει, οι οποίες φθάνοντας στο παχύ έντερο προάγουν την ανάπτυξη «καλών» βακτηρίων, που με τη σειρά τους συμβάλλουν στην έκκριση ορμονών που συνδέονται με τη ρύθμιση της όρεξης και του μεταβολισμού, καθώς και με μείωση της φλεγμονής.
Πηγή: neadiatrofis.gr

Έξι τρόφιμα που δεν πρέπει να βάζουμε στο ψυγείο

refrigerator-1-458x315.medium.jpg
Πολλοί πιστεύουν πως ο καλύτερος τρόπος να διατηρηθούν τα τρόφιμά μας για μεγαλύτερο διάστημα είναι να τα βάλουμε στο ψυγείο μόλις τα αγοράσουμε. Αλλά υπάρχουν ορισμένα είδη για τα οποία το ψυγείο σημαίνει πως θα χαλάσουν γρηγορότερα, θα χάσουν τη γεύση και την υφή τους ή απλώς θα «μαυρίσουν».
Έξι τέτοια τρόφιμα είναι τα παρακάτω, σύμφωνα με τον Independent.
Ντομάτες
frtouam2.jpg
Βάζοντας τις ντομάτες στο ψυγείο ουσιαστικά σταματάμε τη διαδικασία της ωρίμανσής τους και σκοτώνουμε τη γεύση τους. Η χημική τους σύσταση αλλάζει με αποτέλεσμα να επηρεάζεται και η γεύση τους. Οι χαμηλές θερμοκρασίες μπορούν επίσης να επηρεάσουν την υφή και το χρώμα της ντομάτας.
Πατάτες
frtouam3.jpg
Οι πατάτες χρειάζονται αποθήκευση σε μέρος ξηρό και δροσερό, είτε μέσα σε χαρτί είτε μέσα σε τρυπημένη σακούλα για να μην χαθεί η ξηρότητα- όχι όμως μέσα στο ψυγείο. Εκεί το άμυλο της πατάτας μετατρέπεται σε σάκχαρα επηρεάζοντας την υφή της και προκαλώντας αποχρωματισμό. Στο μαγείρεμα η γεύση της θα είναι πιο γλυκιά.
Κρεμμύδια
Onions.jpg
Αν δεν είναι ξεφλουδισμένα, χρειάζονται ένα μέρος ξηρό και δροσερό με άφθονο εξαερισμό και όχι το κρύο ψυγείο. Η μόνη περίπτωση να χρειάζονται ψύξη είναι αν τα αγοράσουμε ξεφλουδισμένα ή κομμένα. Τα κομμένα κρεμμύδια μπορούν να διατηρηθούν σε σφραγισμένο δοχείο για έως επτά ημέρες.
Ψωμί
frtouam4.jpg
Το ψυγείο είναι «πολύ κακό» για το ψωμί. Ενώ η κατάψυξη μπορεί να καθυστερήσει πράγματι το να γίνει μπαγιάτικο, το ψυγείο στην ουσία την επιταχύνει. Ουσιαστικά η χαμηλή θερμοκρασία κάνει το άμυλό του να κρυσταλλοποιείται πιο γρήγορα από ό,τι σε θερμοκρασία δωματίου, με αποτέλεσμα να γίνεται πιο γρήγορα σκληρό και να μπαγιατεύει.
Μπανάνες
frtouam1.jpg
Αν βάλετε ώριμες μπανάνες στο ψυγείο, η χαμηλή θερμοκρασία θα τις βοηθήσει να διατηρήσουν την ωρίμανσή τους για μερικές ημέρες. Αν όμως τις βάλετε ενώ είναι ακόμα πράσινες και σκληρές, δεν θα ωριμάσουν καθόλου. Ούτε καν αφού τις βγάλετε από το ψυγείο- και η φλούδα τους θα μαυρίσει.
Οι μπανάνες είναι τροπικό φρούτο και οι χαμηλές θερμοκρασίες κάνουν τα ένζυμά τους να «τρέχουν»- κι έτσι η φλούδα μαυρίζει.
Σκόρδο
frtouam5.jpg
Αν βάζετε το σκόρδο στο ψυγείο ή σε πλαστικές σακούλες μπορεί να μουχλιάσει. Ο καλύτερος τρόπος αποθήκευσής του είναι να διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου σε σκοτεινό, ξηρό μέρος με άφθονο εξαερισμό.

Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016

Η Ανάπτυξη μέσα από την Ενίσχυση των Νέων

Η Ανάπτυξη μέσα από την Ενίσχυση των Νέων

Σταύρος Τασιόπουλος

Από το 2006 μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει 7 πρωθυπουργοί και 7 κυβερνήσεις συν 2 υπηρεσιακές, ενώ η Ελλάδα διήλθε από την περίοδο των πρώτων επιτηρήσεων της ΕΕ στο τρίτο δάνειο για την εξυπηρέτηση των χρηματοδοτικών της αναγκών. Δέκα χρόνια τώρα, η χώρα δεν έχει να επιδείξει παρά μόνον πτώση και καμία ουσιαστική πολιτική για την θέση των νέων στην κοινωνία, σύμφωνα με σχετική μελέτη της PwC για τις χώρες του ΟΟΣΑ.

Οι διάφορες κρατικές δομές όπως, το Υπουργείο Παιδείας με την πρώην Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, με την Γραμματεία Έρευνας, η Γενική Γραμματεία Αποδήμου, το Υπουργείο Εργασίας, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, ο ΟΑΕΔ, αναφέρονται αποσπασματικά στο ζήτημα και όπως φαίνεται μέχρι σήμερα δεν οδηγούν σε κανένα ουσιαστικό και θετικό αποτέλεσμα.
Η ενίσχυση των δυνατοτήτων ή αλλιώς capabilities κατά τον Νομπελίστα οικονομολόγο Amartya Sen, είναι το στοιχείο που δομεί την ειδοποιό διαφορά στην λειτουργία της οικονομίας μιας χώρας και συνδέεται με το επίπεδο της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ανάπτυξης και την συνολική λειτουργία της δημοκρατίας. Την περίοδο της οικονομικής κρίσης και τις περιόδους ύφεσης που έχουν ακολουθήσει, η ενίσχυση των νέων αποτελεί ανάγκη επιτακτική όχι μόνον για λόγους κοινωνικής πολιτικής, αλλά όπως αποδεικνύεται και ενίσχυσης της οικονομίας μιας χώρας καθώς και των εσόδων της.
Η Ελλάδα εκτιμάται ότι αν προχωρήσει σε πολιτικές που θα βοηθήσουν στην ανέλιξη των νέων, θα έχει άνοδο του ΑΕΠ 8% που σημαίνει στην πράξη περίπου 16 δις ευρώ. Το 2006 η χώρα βρισκόταν στην 31η θέση των χωρών του ΟΟΣΑ σε σύνολο 34, όμως το ποσοστό της ήταν στο 37,5% ενώ σήμερα είναι στο 21,2%. Το 2011 ήταν στο 28,4%. Δηλαδή σε μια τριετία σημείωσε πτώση 7 ποσοστιαίων μονάδων στον δείκτη ένταξης και ενίσχυσης των νέων.
Ανακύπτει πλέον η ανάγκη για μια οριζόντια δομή με αρμοδιότητες που θα διατρέχει όλες τις διαδικασίες που αφορούν την βελτίωση της θέσης των νέων για την πρόοδο και την ανάπτυξή τους και για την ενεργό συμμετοχή τους στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή. Αυτή η δομή θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη από κάθε άλλο Υπουργείο ώστε να μπορέσει να επικεντρωθεί στον σκοπό της και να μην ενσωματωθεί σε άλλες πολιτικές, τομείς και στην γραφειοκρατεία.
Για να προχωρήσει στον στόχο της προόδου των νέων θα πρέπει να είναι αυτοτελής και να υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό αναδεικνύοντας την σημασία και την ουσιαστική λειτουργία του έργου της. Η Γενική Γραμματεία Ανάπτυξης των Νέων – General Secreteriat for Youth Development είναι το εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει τους νέους και την χώρα και σύμφωνα με τις έρευνες που υπάρχουν το έργο της μπορεί ήδη να καταγραφεί και να υπάρξουν μετρήσιμοι στόχοι και αποτελέσματα.
Η διαρκής και συντονισμένη ενασχόληση με τους νέους από το σχολείο μέχρι την ένταξη στον εργασιακό βίο, μέσα από ένα συνδυασμό μεθόδων και εργαλείων ανάπτυξης, εγγυάται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
Αν θέλουμε πράγματι την πρόοδο και ανάπτυξη ως κοινωνία, τότε αυτή περνάει μέσα από την ενίσχυση των νέων.

*Σταύρος Τασιόπουλος-υπ. διδάκτωρ Νομικής 


http://www.cnn.gr/opinions/arthra/story/22422/h-anaptyxi-mesa-apo-tin-enisxysi-ton-neon

Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016

Η Ελλάδα δε θέλει την δραχμή, αλλά ούτε το ευρώ θέλει την ΕλλάδαΑν και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την μικρότερη ευθύνη διαχρονικά, ωστόσο τα τραγικά λάθη του 2015 γρήγορα ενέταξαν και τον ΣΥΡΙΖΑ στην λίστα των ενόχων για την καταστροφή της χώρας. 
Η Ελλάδα συνεχίζει να βρίσκεται σε σπιράλ θανάτου.
Η Ελλάδα δεν θέλει την δραχμή και ορθώς ελλείψει εθνικής παραγωγής αλλά όπως φαίνεται ούτε το ευρώ θέλει την Ελλάδα.

Μετά από 6 χρόνια σκληρότατων μνημονίων η Ελλάδα έχει παγιδευτεί σε ένα φαύλο κύκλο μνημονίων, λιτότητας, ανακεφαλαιοποιήσεων, συνεχώς μειώνεται η αγοραστική δύναμη των πολιτών, οι συντάξεις θα μειωθούν, το χρέος συνεχίζει να παραμένει άλυτο πρόβλημα και φως στο τούνελ δεν έχουμε δει.
Είναι η πρώτη φορά όπου…το νόμισμα δεν θέλει την χώρα.
Αν σπεύσετε να μας χαρακτηρίσετε γραφικούς θα δώσουμε ορισμένα στοιχεία.
Τρεις κυβερνήσεις διαχειρίστηκαν την καταστροφή και το αποτέλεσμα της καταστροφής ήταν καταστροφή.
Αν και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την μικρότερη ευθύνη διαχρονικά, ωστόσο τα τραγικά λάθη του 2015 γρήγορα ενέταξαν και τον ΣΥΡΙΖΑ στην λίστα των ενόχων για την καταστροφή της χώρας.
Σε 6 χρόνια συνέβησαν τα εξής 

Η τραγωδία σε αριθμούς

Μείωση καταθέσεων -117 δισεκ. ευρώ.
Τέλη του 2009 οι καταθέσεις στην Ελλάδα ήταν 237,78 δισεκ. ευρώ και τον Φεβρουάριο του 2016 έχουν υποχωρήσει στα 120 δισεκ.

Ζημίες τραπεζών και ανακεφαλαιοποίηση -50 δισεκ.
Η καταστροφή που υπέστη ο τραπεζικός κλάδος δεν έχει κανένα προηγούμενο.
Ιστορικές ζημίες 38 εκατ με το PSI+.
Οι τράπεζες εν συνεχεία ανακεφαλαιοποιήθηκαν το 2013 με 25 δισεκ. κεφάλαια και 14 δισεκ. funding gap τα οποία λόγω της κατάρρευσης του 2015 χάθηκαν οριστικά.
To 2014 επενδύθηκαν 8,3 δισεκ. τα οποία και αυτά χάθηκαν από τους μετόχους.
Χρειάστηκε και τρίτη ανακεφαλαιοποίηση το 2015 για να μπορέσουν να επανέλθουν οι τράπεζες.
Να σημειωθεί ότι σε σύνολο 36 δισεκ. κεφαλαίων οι τράπεζες έχουν 19 δισεκ. αναβαλλόμενο φόρο.

Μείωση ΑΕΠ περίπου -60 δισεκ.
Το 2009 το ελληνικό ΑΕΠ ήταν 237,5 δισεκ. ευρώ ενώ αρχές του 2016 το ελληνικό ΑΕΠ είναι περίπου 177 δισεκ. ευρώ.
Ο εθνικός πλούτος μειώθηκε κατά 60 δισεκ.

Ανεργία από το 9,6% το 2009 στο 25% αρχές 2016.
Το κόστος της ανεργίας είναι μετρήσιμο ωστόσο με όρους ωμής πραγματικότητας μπορεί να αποτιμηθεί ότι 1,35 εκατ έλληνες είναι άνεργοι;

Μείωση εισοδημάτων και συντάξεων -12 δισεκ.
Με τα 3 μνημόνια δήθεν ανάπτυξης το μόνο που επιτεύχθηκε ήταν η φτωχοποίηση του έλληνα.
Αρχικά τον αποδόμησαν, τον είπαν φοροφυγά και απατεώνα και εν συνεχεία επιβλήθηκε μια ακραία υφεσιακή φορολογία.
Το ίδιο συμβαίνει και με τους αγρότες, αποδομούνται ως καλοπερασάκηδες, ενώ όλοι μας γνωρίζουμε ότι η πλειοψηφία των αγροτών είναι φτωχοί άνθρωποι.
Προφανώς έχουν υπάρξει και απάτες στον αγροτικό κόσμο και χρειάζεται έλεγχος, χωρίς αμφιβολία αλλά όχι ισοπέδωση του αγροτικού κόσμου. 

Απώλειες στο χρηματιστήριο -18 δισεκ.
Το χρηματιστήριο δεν είναι καζίνο όπου ένας πολίτης πηγαίνει και ρισκάρει ως τζογαδόρος.
Το πραγματικό χρηματιστήριο είναι ο μηχανισμός αποτίμησης εταιρικών αξιών.
Όταν το χρηματιστήριο μηδενίζει γιατί στις 487-500 μονάδες το ελληνικό χρηματιστήριο έχει μηδενίσει σημαίνει ότι η αξία των εταιριών, που απαρτίζουν την πραγματική οικονομία είναι μηδέν.
Όταν η πραγματική οικονομία έχει αξία μηδέν, για ποια ανάπτυξη μιλάμε;

Προβληματικά δάνεια αύξηση 80 δισεκ.
Η αύξηση των NPLs των προβληματικών δανείων, ούτε είχε, ούτε έχει ιστορικό προηγούμενο.
Τα NPLs ήταν 20 δισεκ. και κατέληξαν σε 100 δισεκ.
Ξέρετε τι σημαίνει ότι 100 δισεκ. δάνεια σχεδόν το 50% των συνολικών δανείων είναι μη εξυπηρετούμενα;
Σημαίνει ότι οι εταιρίες και τα νοικοκυριά που δανείστηκαν έχουν καταρρεύσει λόγω έλλειψης ρευστότητας.
Δηλαδή χάος στην πραγματική οικονομία.

Το χρέος από 300 δισεκ το 2009 στα 318 δισεκ. το 2016
Και ενώ το κόστος της προσαρμογής είναι μια τεράστια καταστροφή, μια παταγώδης αποτυχία και ενώ προηγήθηκε το haircut 74% στο χρέος με θεωρητικό όφελος 105 δισεκ. ….συμβαίνει το εξής απίστευτο.
Το χρέος το 2009 ήταν 300 δισεκ. και το 206 στα 318 δισεκ ευρώ.
Αυτό ονομάζεται….εθνική αυτοκτονία

Επιβλήθηκαν capital controls δηλαδή περιορισμοί στην οικονομική ελευθερία.
Και ενώ ο έλληνας φτωχοποιήθηκε, οι τράπεζες καταστράφηκαν επιβλήθηκαν και περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων.
Αυτό ονομάζεται εθνική καταστροφή, όχι με όρους οικονομικούς – καθώς ο έλληνας προσαρμόστηκε – αλλά με όρους ηθικούς.

Μείωση αξίας ακινήτων στην Ελλάδα στην 6ετία περίπου -20 δισεκ.
Η επίδραση της καταστροφικής ύφεσης στην αγορά ακινήτων ήταν τεράστια.
Υπολογίζεται ότι υπήρξε απομείωση 30% της αξίας των ακινήτων στην Ελλάδα τα τελευταία 6 χρόνια που σημαίνει περίπου -20 δισεκ. ζημία

Στην ανάλυση αυτή δεν έχουν προσμετρηθεί, οι αυτοκτονίες που αποτέλεσαν τραγικό ρεκόρ και η φυγή σπουδαίων ελλήνων και ελληνίδων στο εξωτερικό.

Η ελληνική τραγωδία σε αριθμούς

Μείωση καταθέσεων 2009-2016 -117 δισεκ. ευρώ
Ζημίες τραπεζών και ανακεφαλαιοποιήσεις -50 δισεκ. ευρώ
Μείωση ΑΕΠ 2009 -2016 -60 δισεκ. ευρώ
Κόστος ανεργίας από 9,6% στο 25% -5 δισεκ. ευρώ
Μείωση εισοδημάτων και συντάξεων -10 δισεκ. ευρώ
Απώλειες στο χρηματιστήριο -18 δισεκ. ευρώ
NPLs +80 δισεκ. ευρώ
Χρέος το 2009 στα 300 εκατ και το 2016 στα 318 δισεκ.
Μείωση αξίας ακινήτων στα 6 χρόνια -20 δισεκ. ευρώ
Σύνολο ζημιών ελληνικής τραγωδίας -360 δισεκ. ευρώ
Επεξεργασία στοιχείων www.bankingnews.gr

bankingnews.gr NPLs

+80 δισεκ. ευρώ

Χρέος το 2009 στα 300 εκατ και το 2016 στα 318 δισεκ.Μείωση αξίας ακινήτων στα 6 χρόνια

-20 δισεκ. ευρώ

Σύνολο ζημιών ελληνικής τραγωδίας

-360 δισεκ. ευρώ

Επεξεργασία στοιχείων www.bankingnews.gr


ΠΗΓΗ:http://www.freepen.gr/2016/02/blog-post_1052.html

Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2016

Η προϊούσα ισλαμοποίηση της Ελλάδας
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ*

Μ​​ετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ και τη μεγάλη ροή μεταναστών από τις ανατολικές χώρες προς τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, η Ευρώπη σχεδόν από τις αρχές του 21ου αιώνα βιώνει και πάλι έντονες μεταναστευτικές ροές. Η επέμβαση στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, αλλά κυρίως οι εξεγέρσεις της Αραβικής Ανοιξης στη Βόρεια Αφρική και τη Μικρά Ασία, από το φθινόπωρο του 2010 εξώθησαν ανθρώπινες μάζες στην αναζήτηση ενός καλύτερου μέλλοντος.

Οι νέες μεταναστευτικές ροές εμπεριέχουν έναν μεγάλο κίνδυνο, την ισλαμοποίηση της Ελλάδας. Οι μουσουλμάνοι στην Ελλάδα το 2010 αριθμούσαν 500.000 και έως το 2015 είχαν αυξηθεί σε 610.000 (αύξηση 20%), ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, που αποτελείται από τους γηγενείς Ελληνες μουσουλμάνους, αριθμούσε 114.000. Η πρόσφατη αλλαγή της μεταναστευτικής πολιτικής της Ελλάδας, που σημαδεύτηκε από τη θέσπιση νέων ελαστικών κριτηρίων απονομής της ελληνικής υπηκοότητας, σε συνδυασμό με την απόφαση της κατάργησης της Αμυγδαλέζας τον Φεβρουάριο 2015, ήταν όπως αποδείχθηκε εγκληματική. Αν συνεχισθεί αυτή η αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος, τότε η προϊούσα ισλαμοποίηση της Ελλάδας είναι απλά θέμα χρόνου, χωρίς αυτό να αποτελεί συνωμοσιολογία αλλά ρεαλιστική εκτίμηση.

Η πολιτική ηγεσία, εμφορούμενη από παλαιολιθικές ιδεοληψίες, αρνείται επίμονα να υιοθετήσει υποδείξεις εξειδικευμένων κρατικών υπαλλήλων που έχουν πλούσια εμπειρία, γνώσεις και ικανότητες, αλλά αποτελούν «κόκκινο πανί», κάτι το οποίο εκμεταλλεύεται στο έπακρο η Αγκυρα. Η Τουρκία, με τη συνεχή παροχέτευση εκατοντάδων χιλιάδων μουσουλμάνων μεταναστών, δήθεν με το πρόσχημα ότι ακολουθεί «την πονόψυχη πολιτική της Ε.Ε.» για τις δυστυχισμένες υπάρξεις, κατά βάση των προσφύγων από τη Συρία, έναντι, φυσικά, πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, συνεχίζει να εφαρμόζει παρεμβατική ανθελληνική πολιτική στη Θράκη μέσω του τουρκικού προξενείου της Κομοτηνής, όπως έπραξε στην Κύπρο και πράττει στο Αιγαίο με την αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Τ. Ερντογάν εκμεταλλευόμενος την πρόσφατη επίσκεψη Μέρκελ στην Αγκυρα πέτυχε να διασφαλίσει κοινές περιπολίες μέσω ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, ερήμην της Ελλάδας και παρά την όποια αρχική αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης.

Ταυτόχρονα, οι τελευταίες κινήσεις κατασκευής φράχτη στα Σκόπια με τη συνδρομή κρατών της Ε.Ε. και η επαπειλούμενη επί διετία αποβολή της Ελλάδας από τη Schekghen θα καταστήσουν την Ελλάδα «αποθήκη ψυχών», εξυπηρετώντας την επικίνδυνη νεοθωμανική επεκτατική πολιτική της Aγκυρας, όπως τη διατύπωσε στο βιβλίο του «Στρατηγικό βάθος της Τουρκίας» ο πρωθυπουργός Νταβούτογλου. Η παλαιά δήλωση του εκλιπόντος προέδρου Οζάλ «δεν χρειάζεται πόλεμος με την Ελλάδα για την εκ νέου κατάκτησή της, απλώς μόνο η βαθμιαία αποστολή εκεί 3-4 εκατομμυρίων φανατικών μουσουλμάνων» γίνεται σήμερα πράξη από τον πρόεδρο Ερντογάν. Η στρατηγική αυτή είναι γνωστή και διατυπώθηκε με σαφήνεια στο βιβλίο «Τέχνη του πολέμου» του Σουν Τζου: «Η μεγαλύτερη τέχνη στον πόλεμο είναι να υποτάξεις τον εχθρό χωρίς μάχη». Αυτό πράττει και η Τουρκία απέναντι στην Ελλάδα με πολιορκητικό κλοιό την παράνομη μετανάστευση, αφού 2.563.000 πρόσφυγες αναμένουν εντολή προώθησης. Και έχει το θράσος ο Ερντογάν να απειλεί και να λέει «αν έως τώρα είχατε έναν Αϊλάν, σε λίγο θα έχετε 10.000-15.000 πνιγμένους Αϊλάν».

Επιβάλλεται η Ελλάδα να ακολουθήσει επιθετική πολιτική έναντι της Ε.Ε. και να απαιτήσει τα κέντρα υποδοχής να γίνουν στην Τουρκία και από εκεί να γίνεται η προώθησή τους στις χώρες τελικού προορισμού, χωρίς να θαλασσοπνίγονται αθώες υπάρξεις. Ενώ το ΝΑΤΟ, η εμπλοκή του οποίου εμπεριέχει κινδύνους για την Ελλάδα, για να είναι αποτελεσματικό, θα πρέπει να αναπτύξει χερσαίες δυνάμεις στην Τουρκία εμποδίζοντας τους διακινητές να αποπλέουν από τα μικρασιατικά παράλια. Αλλη ενδεδειγμένη λύση για τα κέντρα υποδοχής, αντί της κατασκευής τους στα νησιά Λέσβο, Χίο, Σάμο, Κω και Λέρο, είναι η ναύλωση τριών επιβατικών πλοίων για κάθε νησί. Στο ένα να γίνεται ταυτοποίηση, στο δεύτερο προώθηση στα οδικά τέρματα και στη συνέχεια στις χώρες τελικού προορισμού και στο τρίτο θα επιβιβάζονται οι μη πρόσφυγες και θα γίνεται άμεσα η επανεισδοχή τους στην Τουρκία. Τα έξοδα επιβάλλεται να καλύπτονται μέσω της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής από την Ε.Ε. και δεν θα κατηγορείται η Ελλάδα ότι ταλαιπωρεί αθώες ψυχές, ενώ δεν θα υφίσταται καταστροφικές ζημίες ο τουρισμός.

* Ο κ. Φραγκούλης Φράγκος είναι επίτιμος αρχηγός του ΓΕΣ, πρώην υπηρεσιακός υπουργός Εθνικής Αμυνας.

http://www.kathimerini.gr/850302/opinion/epikairothta/politikh/h-proioysa-islamopoihsh-ths-elladas

Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2016

Καλό ταξίδι Παντελή… Εσύ έφυγες με καρδιά καθαρή και εμείς μείναμε με τα «χέρια λερωμένα»

Φωτογραφία Πρώτο Θέμα

Της ΕΛΛΗΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ

Τον είπαμε αμόρφωτο, τον είπαμε προδότη… Είπαμε, είπαμε και τι δεν είπαμε… Ξαφνικά ακούσαμε τα κλάματα των μανάδων και τις σειρήνες της εισβολής, τις μάνες των αγνοουμένων, είδαμε σκιές, συναντήσαμε ψυχές…

Σήμερα άλλη μια μάνα θρηνεί και σπαράζει και θα θρηνεί για μια ζωή όπως η κάθε πραγματική μάνα που χάνει για πάντα το παιδί της… Του φωνάζει να σηκωθεί, παρακαλάει τον Κώστα Μπερτάκη, να του μιλήσει, «Κώστα μίλα του. Μόνο εσένα ακούει. Τον περιμένει ο κόσμος». «Σήκω Παντέλο μου», του φωνάζει ο Μπερτάκης, «σήκω ψυχάρα μου και βγες στη μεγαλύτερη πρεμιέρα της ζωής μας…»

Μόνο που η αυλαία έπεσε… Το όνειρο σταμάτησε στο τέλος της γραμμής… Ο Παντελής υπέγραψε τον επίλογο του, τσάκισε τη σελίδα και έφυγε… Μόνο που ο ίδιος λίγο πριν «φύγει», ζήτησε ταπεινά συγνώμη. Έκοψε το νήμα του τέλους, με καρδιά καθαρή και ήσυχη συνείδηση, παρ’ ότι πικραμένος… Πικραμένος εξαιτίας εμάς των «μορφωμένων», των «πολύξερων», των «Θεών» που κατά τύχη βρισκόμαστε στη γη…

Τον λιθοβολήσαμε με λέξεις. Που τον σημάδεψαν και τον πόνεσαν πολύ περισσότερο απ’ ότι τα ρημαδοσίδερα του θανατηφόρου τζιπ. Μόνο που εμείς δεν έχουμε την ευκαιρία πια για να ζητήσουμε συγνώμη. Ακόμη κι αν κάποιοι από μας το έχουνε πραγματικά ανάγκη… Ο χρόνος σταμάτησε… Οι δείκτες του ρολογιού σίγησαν και τώρα μοναχά σιωπή…

Και όλα αυτά για ένα στίχο και για μια σκάρτη γκόμενα που τριγυρνά στα κατεχόμενα… Το 2006, όταν δούλευα στην Κύπρο, σε μεγάλο ραδιο-τηλεοπτικό σταθμό, έτυχε να επιμεληθώ ένα ρεπορτάζ για τα καζίνο των κατεχομένων… Επώνυμοι και περιώνυμοι παρέλαυναν και παρελαύνουν με πάκους από λίρες και σήμερα ευρώ στα καζίνο παριστάνοντας τους Θεούς του χρήματος και τους πλανητάρχες. Σκάρτοι δεν είναι όλοι αυτοί;

Κι αναρωτιέμαι… Οι σειρήνες της εισβολής και τα κλάματα των μανάδων δεν ηχούν στα αυτιά των Κυπρίων που καταφεύγουν στα κατεχόμενα, για ταξίδια με πιο φτηνά εισιτήρια, για φάρμακα, βενζίνη, βαφές μαλλιών, σουπερμάρκετ, τσάντες μαϊμούδες και ότι άλλο ψεύτικο κυκλοφορεί; Όταν τα καταθέτετε στους Τούρκους την πουλάτε ολόκληρη την πατρίδα σας ή τη μισή;

Και επειδή ο θάνατος απαιτεί σεβασμό, όπως και ο ζωντανός… Σιωπώ και δηλώνω ντροπή… Ντροπή για τον τρόπο που έφυγε ο Πάντελής… Δεν έχει σημασία αν φταίει η ταχύτητα, ο δρόμος, το αμάξι, η στροφή, το αλκόολ και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο τι έχει ειπωθεί… Στη συγκεκριμένη περίπτωση σημασία έχει το πώς…

Συγνώμη Παντελή κι ας είναι αργά, κι ας μην μπορείς να μας ακούσεις… Με το θάνατο σου παρέδωσες μάθημα, μεγάλο μάθημα…

Κανείς δεν είναι τέλειος και κανείς δεν μπορεί να γίνει. Μα να θυμάστε πριν καταλογίσετε το οτιδήποτε στον οποιονδήποτε, να δείτε πρώτα αν τα δικά σας χέρια είναι καθαρά, ακόμα και τη συνείδηση σας…

http://mignatiou.com/2016/02/kalo-taxidi-panteli-esi-efiges-me-kardia-kathari-ke-emis-miname-me-ta-cheria-leromena/

Ο μύθος της Αμυγδαλιάς και της άνοιξης


Ήταν κάποτε στη Θράκη, μια πανέμορφη πριγκίπισσα, η Φυλλίς, η οποία ερωτεύτηκε το γιο του Θησέα, τον Δημοφώντα. Οι δύο νέοι γνωρίστηκαν όταν το καράβι του νεαρού Αθηναίου Δημοφώντα επέστρεφε από την Τροία.
Παντρεύτηκαν αλλά μετά από λίγο καιρό ο νεαρός Αθηναίος νοστάλγησε την πατρίδα του και η ερωτευμένη πριγκίπισσα μην αντέχοντας να τον βλέπει στεναχωρημένο,  τον άφησε να γυρίσει πίσω και αν την αγαπούσε πραγματικά θα ξαναγύριζε και τότε θα ήταν πραγματικά και ειλικρινά δικός της.

Έτσι κι έγινε, και η ερωτευμένη Φυλλίς έμεινε μόνη να περιμένει τον εκλεκτό της για χρόνια ώσπου μαράζωσε και πέθανε από τη θλίψη της.Όμως οι θεοί που ήξεραν την ιστορία της την μεταμόρφωσαν σε δέντρο για να μπορεί να περιμένει για περισσότερα χρόνια τον αγαπημένο της.Έτσι η ερωτευμένη γυναίκα δεν πέθανε αλλά έγινε το δέντρο, που έμελλε να γίνει σύμβολο της ελπίδας : η Αμυγδαλιά.

Έλεγαν λοιπόν ότι μετά από χρόνια και όταν ο Δημοφώντας επέστρεψε στη Θράκη βρήκε την αγαπημένη του και πιστή γυναίκα, όχι περιστοιχισμένη από μνηστήρες αλλά ένα ξερό δέντρο δίχως φύλλα στη μέση του παγωμένου τοπίου.Απελπισμένος και γεμάτος τύψεις αγκάλιασε τον κορμό της και τότε εκείνη πλημμύρισε ανθούς στη μέση του χειμώνα νικώντας το θάνατο.

Μια άλλη εκδοχή του μύθου για την αμυγδαλιά αναφέρει ότι η Φυλλίς έμεινε πίσω περιμένοντας τον, στον τόπο της τελετής του γάμου της. Τα χρόνια περνούσαν και ο Δημοφώντας δεν επέστρεφε. Απελπισμένη η βασιλοπούλα που τον έχασε για πάντα πήγε και κρεμάστηκε σ΄ ένα δέντρο. Το δέντρο κράτησε την ψυχή της κι από τότε δεν ξανά έβγαλε φύλλα ούτε άνθισε.

Κάποτε με τα χιόνια του Γενάρη γύρισε ο γιος του Θησέα. Σαν έμαθε τον τραγικό χαμό της αγαπημένης του πήγε, αγκάλιασε το δέντρο και αυτό άρχισε να βγάζει τρυφερά φύλλα και άνθη. Η ψυχή της βασιλοπούλας ένιωσε χαρά με το γυρισμό του Δημοφώντα μα δεν ξαναπήρε την ανθρώπινη μορφή της. Έμεινε δέντρο και κάθε χρόνο το Γενάρη, στολίζεται με κάτασπρα λουλούδια.
Έτσι η αμυγδαλιά, έγινε σύμβολο της ελπίδας, δείχνοντας ότι η αγάπη δεν μπορεί να νικηθεί από το θάνατο.

Λαογραφική ιστορία της αμυγδαλιάς 
Η Αμυγδαλιά ήταν ένα νέο, πανέμορφο, ροδαλό κορίτσι. Η μητέρα της την αγαπούσε πολύ, φοβόταν όμως τις κρύες μέρες του χειμώνα να την αφήσει να βγει έξω για να μην κρυώσει. Γι' αυτό το χειμώνα την κλείδωνε στο δωμάτιό της. Μια μέρα όμως ο Βοριάς πέρασε έξω από το παράθυρό της, την είδε και την ερωτεύτηκε.


Πώς όμως θα ερωτεύονταν και αυτή το Βοριά; Τριγυρνούσε θλιμμένος έξω από το παράθυρό της. Ώσπου μια νύχτα σκέφτηκε να μεταμορφωθεί σε πρίγκηπα. Ο Βοριάς παρουσιάστηκε στην Αμυγδαλιά σαν όμορφος νεαρός άντρας και της ζήτησε αμέσως να παντρευτούν. Εκείνη μόλις τον αντίκρισε τον ερωτεύτηκε και δέχτηκε την πρότασή του.

Μια μέρα λοιπόν, που έλειπε η μητέρα της από το παλάτι, βγήκε έξω τρέχοντας και αγκάλιασε το Βοριά. Δεν άντεξε την παγωνιά και απ' το κρύο του ξεψύχησε.  Από τότε ντύνεται νυφούλα και δέχεται το άγγιγμα του αγαπημένου της Βοριά κάθε χειμώνα.

Η αμυγδαλιά ανθίζει νωρίτερα από όλα τα δέντρα, μέσα στον Ιανουάριο ή Φεβρουάριο.
Παλιότερα  θεωρούσαν πως αν η αμυγδαλιά ανθίσει τον Ιανουάριο ο χειμώνας θα συνεχιστεί βαρύς και με χιόνι και κρύο.


από ΧΛΕΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Το διαβάσαμε από το: http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2016/02/blogpost_4001.html#ixzz40hjLRtYL

Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2016

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΟΥΜΠΕΡΤΟ ΕΚΟ - ΑΠΟΦΕΦΘΕΓΜΑΤΑ


Γεννημένος στην Αλεσάντρια, στη βόρεια Ιταλία, την 5η Ιανουαρίου 1932, σπούδασε φιλοσοφία στο πανεπιστήμιο του Τορίνου και η διδακτορική του διατριβή ήταν αφιερωμένη στο «ζήτημα της αισθητικής στον Θωμά τον Ακινάτη».

Το όνομά του σημαίνει θείο δώρο (Εx Caelis Oblatus).

Ενώ πλησίαζε τα πενήντα του χρόνια, ο Έκο γνώρισε απρόσμενη επιτυχία με το πρώτο του μυθιστόρημα, που δημοσιεύθηκε το 1980: Το όνομα του Ρόδου πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα και μεταφράστηκε σε 43 γλώσσες.

Μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη το 1986 από τον Γάλλο σκηνοθέτη Ζαν-Ζακ Ανό, με πρωταγωνιστή τον Σον Κόνερι, στον ρόλο του αδελφού Γουλιέλμου της Μπάσκερβιλ, πρώην ιεροεξεταστή που αναλαμβάνει να ερευνήσει τον ύποπτο θάνατο ενός μοναχού σε ένα αβαείο της βόρειας Ιταλίας.

«Ο Ουμπέρτο Έκο, ένας από τους πιο διασημότερους διανοούμενους της Ιταλίας, είναι νεκρός», ήταν ο τίτλος στον ιστότοπο της εφημερίδας Corriere della Sera.

«Ο Ουμπέρτο Έκο υπήρξε μια σημαντική παρουσία στην ιταλική πολιτιστική ζωή των τελευταίων 50 ετών, αλλά το όνομά του παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο, σε διεθνές επίπεδο, με την τεράστια επιτυχία του μυθιστορήματός του Το όνομα του Ρόδου», συνεχίζει η Κοριέρε ντέλα Σέρα.

«Ο κόσμος έχασε έναν από τους σημαντικότερους ανθρώπους του σύγχρονου πολιτισμού», ανέφερε στον ιστότοπό της η Ρεπούμπλικα. «Θα μας λείψει η ματιά του στον κόσμο», συνέχισε.

Ο Ουμπέρτο Έκο και άλλα μεγάλα ονόματα της ιταλικής λογοτεχνίας είχαν αποφασίσει τον περασμένο Νοέμβριο να αποχωρήσουν από τον ιστορικό εκδοτικό οίκο Bompiani, ο οποίος εξαγοράστηκε πρόσφατα από τον οίκο Mondadori — της οικογένειας Μπερλουσκόνι — και να ενταχθούν σε έναν νέο, ανεξάρτητο οίκο, τον La nave di Teseo («Το πλοίο του Θησέα», αναφορά στον βασιλιά της Αθήνας της ελληνικής μυθολογίας).

Ο Έκο είχε εξηγήσει πως ασχολήθηκε αργά με την λογοτεχνία διότι θεωρούσε τη συγγραφή μυθιστορημάτων ενασχόληση για παιδιά, κάτι «που δεν έπαιρνε στα σοβαρά».

Μετά Το όνομα του Ρόδου, ο Έκο δημοσίευσε μεταξύ άλλων Το εκκρεμές του Φουκώ (1988), Το νησί της προηγούμενης μέρας (1994), και τη Μυστηριώδη φλόγα της βασίλισσας Λοάνα (2004). Στο τελευταίο του μυθιστόρημα, Φύλλο μηδέν (2014), η πλοκή εκτυλίσσεται στον κόσμο του ιταλικού Τύπου τη δεκαετία του 1990.

Έγραψε παράλληλα δεκάδες δοκίμια, επιδεικνύοντας συχνά μια τάση εκλεκτικισμού, για τη μεσαιωνική αισθητική, την ποιητική του Τζέιμς Τζόις, τον Τζέιμς Μποντ, την ιστορία της ομορφιάς αλλά και της ασχήμιας.

Ο Έκο, που δεν έκρυβε ότι ανήκει στην αριστερά, ήταν κάθε άλλο παρά ένας συγγραφέας κλεισμένος σε γυάλινο πύργο. Συνέχιζε να γράφει τακτικά μια στήλη στο εβδομαδιαίο περιοδικό L’Espresso.

Η ευρύτητα του πνεύματός του δεν τον εμπόδιζε να εξετάζει με κριτική ματιά την εξέλιξη της σύγχρονης κοινωνίας. «Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης έδωσαν το δικαίωμα να μιλάνε σε λεγεώνες ηλιθίων που άλλοτε δεν μίλαγαν παρά μόνο σε μπαρ, αφού είχαν πιει κανένα ποτήρι κρασί, χωρίς να βλάπτουν την κοινότητα. Τους αναγκάζαμε αμέσως να σωπάσουν, αλλά σήμερα έχουν το ίδιο δικαίωμα λόγου με ένα βραβείο Νόμπελ. Είναι η εισβολή των ηλιθίων», είχε πει, όπως υπενθύμισε η εφημερίδα Il Messaggero.

«Τι όμορφο που είναι ένα βιβλίο, που επινοήθηκε για να πιάνεται στο χέρι, ακόμη και στο κρεβάτι, ακόμη και μέσα σε μία βάρκα, ακόμη και εκεί όπου δεν υπάρχουν ηλεκτρικές πρίζες, ακόμη κι αν έχει αποφορτιστεί κάθε μπαταρία και αντέχει τα σημάδια και τα τσαλακώματα, μπορεί να αφεθεί να πέσει καταγής ή να παρατηθεί ανοιγμένο στο στήθος ή στα γόνατα όταν μας παίρνει ο ύπνος, μπαίνει στην τσέπη, φθείρεται, καταγράφει την ένταση, την επιμονή ή τον ρυθμό των αναγνώσεών μας, μας υπενθυμίζει (αν φαίνεται πολύ καινούργιο ή άκοπο) ότι δεν το διαβάσαμε ακόμη…»
Ούμπερτο Έκο

 Στο Όνομα του Ρόδου έγραψε: " Ίσως η αποστολή αυτών που αγαπούν την ανθρωπότητα είναι να κάνουν τους ανθρώπους να γελούν απέναντι στην αλήθεια, να κάνουν την αλήθεια να γελάσει, γιατί η μόνη αλήθεια βρίσκεται στο να μάθουμε να απελευθερωνόμαστε από το παράλογο πάθος για την αλήθεια".

Σήμερα μόνο οι ηλίθιοι κάνουν δικτατορίες με τανκς, από τη στιγμή που υπάρχει η τηλεόραση.

Μου φτάνει που ξέρω να διαβάζω, γιατί έτσι μαθαίνω αυτά που δεν ξέρω, ενώ όταν γράφεις, γράφεις μόνο αυτά που ξέρεις ήδη.

Κάθε φορά που ένας ποιητής, ένας ιεροκήρυκας, ένας αρχηγός, ένας μάγος ξεστομίζει ασυναρτησίες, η ανθρωπότητα ξοδεύει αιώνες αποκρυπτογραφώντας το μήνυμα.

Τίποτε δεν δίνει σ’ έναν φοβισμένο άνθρωπο περισσότερο κουράγιο από το φόβο ενός άλλου.

Να φοβάσαι τους προφήτες κι αυτούς που είναι έτοιμοι να πεθάνουν για την αλήθεια, επειδή κατά κανόνα κάνουν και άλλους να πεθάνουν μαζί τους, μερικές φορές πριν από αυτούς και καμιά φορά αντί για αυτούς.

Ο πολιτισμός δεν ακυρώνει τη βαρβαρότητα, αλλά, πολλές φορές, την επικυρώνει. Όσο πιο πολιτισμένος είναι ένας λαός, τόσο πιο βάρβαρος και καταστροφικός μπορεί να γίνει.

Όταν οι άνθρωποι σταματούν να πιστεύουν στο Θεό, δεν είναι ότι δεν πιστεύουν πια τίποτα. Πιστεύουν στα πάντα.

Η μαζική κουλτούρα είναι αντι-κουλτούρα.

Οι κρίσεις πουλάνε καλά.

Κωμικό είναι η κατανόηση του αντιφατικού. Χιούμορ είναι η υποψία γι’ αυτό.

Τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις.

Η υπερβολική συσσώρευση στοιχείων κιτς αποτελεί μια αξιοσημείωτη υφολογική πρόταση.

Το ρόδο είναι τόσο πλούσιο σε νοήματα, που δεν του έχει μείνει πια σχεδόν κανένα νόημα.

Η μετάφραση είναι η τέχνη της αποτυχίας.

Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2016

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις νέες δράσεις ΕΣΠΑ 2014-2020: Ποιοί χρηματοδοτούνται, το χρονοδιάγραμμα, πού να απευθυνθείτε

BUSINESS EURO

Τέσσερις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-20 και συγκεκριμένα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020», έχουν παρουσιαστεί από το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Το συνολικό ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στα 370 εκατ. ευρώ, τα οποία θα κατανεμηθούν σε δύο κύκλους.
Ακολουθούν όλες οι πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι.

1. Start Up

Μπορούν να συμμετέχουν
Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.
Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.
Επιδοτούνται με

-ποσό από 15.000€ έως και 60.000€

Επιδοτούνται για tη σύσταση επιχείρησης στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας

Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
Υλικά / Κατασκευές
Εφοδιαστική Αλυσίδα
Ενέργεια
Περιβάλλον
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
Υγεία-Φάρμακα.
Επιλέξιμη εταιρική μορφή: Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ). Η Α.Ε δεν είναι επιλέξιμη εταιρική μορφή για τη δράση.

Επιλέξιμες δαπάνες:

Αγορά εξοπλισμού (μέχρι 40% του π/υ επενδυτικού σχεδίου)
Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, δαπάνες επαγγελματικής τηλεφωνίας )
Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική υποστήριξη)
Υπηρεσίες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες
Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
Αποσβέσεις παγίων
Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
Προμήθεια αναλωσίμων
Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων)
Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις
Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας
Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 17.03.2016 ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης .

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν: Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.01.2012 μέχρι και την μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης

Πότε και πως υποβάλλω αίτηση χρηματοδότησης
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr.
Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 17.03.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 27.04.2016.
Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση θα ξεκινήσει μετά τις 27.04.2016.
Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά.
Επικοινωνία – Πληροφορίες- Ερωτήσεις

Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Μεσογείων 56, Αθήνα με ωράριο λειτουργίας 8:30 έως 19:00

Τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση.
Iστοσελίδα: www.antagonistikotita.gr www.espa.gr email: infoepan@mou.gr

2. Πτυχιούχοι

Μπορούν να συμμετέχουν

Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της αίτησης.
Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.
Επιδοτούνται για

Τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέου ή υφιστάμενου αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου συναφούς με την ειδικότητά τους .

Επιδοτούνται με

έως 25.000 ευρώ στην περίπτωση ενός ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση.
έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων.
έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων.
Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμών δαπανών.
Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Εισοδηματικά κριτήρια
Το ατομικό εισόδημα του ενδιαφερόμενου κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ≤ 20.000 ευρώ.
Σε περίπτωση οικογένειας το οικογενειακό εισόδημα κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ≤ 35.000 ευρώ.

Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν
Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.01.2012 μέχρι και την μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης.

Σημεία ιδιαίτερης προσοχής
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr. Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά.
Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 08.03.2016 ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Επικοινωνία – Πληροφορίες- Ερωτήσεις

Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Μεσογείων 56, Αθήνα με ωράριο λειτουργίας 8:30 έως 19:00
Τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση.
Ιστοσελίδα: www.antagonistikotita.gr  www.espa.gr email: infoepan@mou.gr

3. Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις

Μπορούν να συμμετέχουν

Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή
Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.
Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια

Συνολικού π/υ από 15.000€ έως 200.000€

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Επιδοτούνται για

Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα – Εξοπλισμός
Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος
Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την απόκτηση και χρήση πατεντών και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας.
Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού ή Κοινών Επιχειρήσεων Joint-Ventures, που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα / υπηρεσίες.
Πιστοποίηση & τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ CE).
Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού)
Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11.02.2016 ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από προηγούμενο πρόγραμμα θα πρέπει, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή την δράση , να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ (ή 100.000€ για τον τομέα μεταφορών) μέσα στην τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμενα έτη).

Πότε και πως υποβάλλω αίτηση χρηματοδότησης

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr.
Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 07.04.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 20.05.2016.
Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση για το σύνολο των προτάσεων θα ξεκινήσει μετά τις 20.05.2016.
Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά.

Επικοινωνία – Πληροφορίες- Ερωτήσεις

Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Μεσογείων 56, Αθήνα με ωράριο λειτουργίας 8:30 έως 19:00
Τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση.
Ιστοσελίδα: www.antagonistikotita.gr www.espa.gr email: infoepan@mou.gr

4. Τουρισμός

Μπορούν να συμμετέχουν

Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.
Υφιστάμενες επιχειρήσεις και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις
Νέες επιχειρήσεις και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.
Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια

Συνολικού π/υ από 15.000€ έως 150.000€

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Επιδοτούνται για

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα – Εξοπλισμός
Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος
Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού)
Αυτοκινούμενα μεταφορικά μέσα, σκάφη θαλάσσης χωρίς πλήρωμα και ποδηλάτων κάθε μορφής που προορίζονται προς εκμίσθωση ως εξοπλισμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις σχετικές δραστηριότητες.
Μεταφορικά Μέσα επαγγελματικής χρήσης, είτε μικτής/πολλαπλής χρήσης, τουλάχιστον εννέα (9) θέσεων
Δαπάνες προβολής – προώθησης
Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11.02.2016 ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Σε επιχειρήσεις με τρείς ή περισσότερες χρήσεις, απαιτείται η επιχείρηση να απασχολεί κατά μ.ο. την τριετία 2013-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.
Σε επιχειρήσεις με δύο χρήσεις απαιτείται, κατά μ.ο. την διετία 2014-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από προηγούμενο πρόγραμμα θα πρέπει, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή την δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ μέσα στην τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμενα έτη).
Πότε και που υποβάλλω αίτηση χρηματοδότησης

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr.
Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 29.03.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 17.05.2016.
Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση θα ξεκινήσει μετά τις 17.05.2016.
Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά.
Επικοινωνία – Πληροφορίες- Ερωτήσεις

Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Μεσογείων 56, Αθήνα με ωράριο λειτουργίας 8:30 έως 19:00
Τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση.
Ιστοσελίδα: www.antagonistikotita.gr    www.espa.gr email: infoepan@mou.gr

df


http://www.huffingtonpost.gr/2016/02/14/oikonomia-espa_n_9231936.html?utm_source=Contra&utm_medium=AllesEidiseis_article&utm_campaign=24MediaWidget

Ποια είναι τα τρόφιμα με τις αρνητικές θερμίδεςΟ μοναδικός αποτελεσματικός τρόπος για την απώλεια βάρους είναι η μείωση των θερμίδων.
Αν προσπαθείτε να χάσετε κιλά όμως, μην ξεχνάτε να καταναλώνετε τρόφιμα με αρνητικές θερμίδες.

Πρόκειται για τροφές που συμβάλλουν στο αρνητικό ισοζύγιο θερμίδων, παρέχοντας ταυτόχρονα την απαραίτητη ενέργεια.

Τα τρόφιμα με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη και υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες έχουν αρνητικές θερμίδες.

Προσθέστε στη διατροφή σας περισσότερα φρούτα, λαχανικά και βότανα, που θα τονώσουν τον μεταβολισμό και την παραγωγή των ενζύμων και θα προκαλέσουν το σώμα σας να ξοδέψει τα αποθεματικά του.

Οι τροφές αυτές βελτιώνουν την πέψη και τον καθαρισμό του παχέος εντέρου, βοηθούν στην αποτοξίνωση του ήπατος, προλαμβάνουν τις φλεγμονές, μειώνουν τη χοληστερόλη στο αίμα και βοηθούν στη μείωση του στρες και του άγχους.

Λαχανικά
-Λάχανο
-Μαρούλι
-Σπανάκι
-Ντομάτα
-Σπαράγγια
-Πράσινα φασόλια
-Παντζάρια
-Καρότα
-Κουνουπίδι
-Σέλινο
-Ραδίκια
-Αγγούρια
-Πράσα
-Λεμόνι

Φρούτα
-Μήλα
-Βατόμουρα
-Κράνμπερι
-Γκρέιπφρουτ

Βότανα – μπαχαρικά
-Κανέλα
-Γαρίφαλο
-Τσίλι
-Κόλιανδρο
-Λιναρόσπορος
-Σκόρδο
-Τζίντζερ
-Κρεμμύδι
-Μαϊντανός
Πηγή: onmed.gr

Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016

Ποσοστό 10-12% του ΑΕΠ ή 18-20 δις καλούμαστε να πληρώνουμε κάθε χρόνο για αποπληρωμή χρεών μέσα στην ευρωζώνη


Θεόδωρος Κατσανέβας

Το κολοσιαία ποσό των 18-20 δις ετησίως, δηλ. το 10-12% του ΑΕΠ καλείται να καταβάλλει η χώρα μας στους δανειστές-βασανιστές, ως αντίτιμο για την παραμονή μας στον «ευρωπαράδεισο». Αν θέλετε το ευρώ πάση θυσία, τότε πρέπει να δεχτείτε και τους κανόνες της ευρωζώνης που δεν επιδέχονται μονομερή ελάφρυνση του χρέους, μας λέει το Βερολίνο που κρατά την μπαγκέτα του αρχιμουσικού και εμείς χορεύουμε καρσιλαμά όπως θα έλεγε και ο Αλέξης. Συζητήσεις για ελάφρυνση του χρέους θα αρχίσουν μόνο αφού εκπληρωθούν όλες οι δέσμευσης της συμφωνίας του καλοκαιριού. Αυτό σημαίνει μαχαίρι στις συντάξεις, μισθούς,εισοδήματα, ανελέητη φορο-καταιγίδα, ατέλειωτα χαράτσια, εκποιήσεις δανείων μισοτιμής από τους Γύπες των αγορών που υφάρπαξαν τις ελληνικές τράπεζες έναντι πινακίου φακής κλπ.


Καμιά χώρα στον κόσμο, ακόμα και οι πιο εύπορες, δεν μπορεί να επιβιώσει με υποχρέωση καταβολής παρόμοιων τεράστιων ποσών σε τοκοχρεωλύσια ετησίως. Το σπιράλ της ύφεσης, της κατηφόρας στο οποίο έχουμε περιπέσει, είναι μη αναστρέψιμο και καμιά Στουρνάρια παραίσθηση πλαστής αισιοδοξίας δεν μπορεί να το ανατρέψει. Το χρέος αυτό δεν είναι βιώσιμο και αυτό το καταλαβαίνουν ακόμα και οι πρωτοετείς φοιτητές οικονομικών και όχι μόνο. Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζεται το αλισβερίσι της κωμικοτραγικής διαπραγμάτευσης που τραβάει σε μάκρος. Και αυτό  παρ’ όλο το οδυνηρό μάθημα που εισέπραξε η ΠΦΑ με τις μακρόσυρτες διαπραγματεύσεις του 2015 που επιβάρυναν τη χώρα με επιπλέον 80 δις χρέος και οδήγησαν, μεταξύ άλλων, στην αρπαγή των ελληνικών τραπεζών από τους γύπες των αγορών μισοτιμής, την έναρξη εκποίησης των ασημικών του δημοσίου και άλλα πολλά που εισπράττει με πολύ πόνο και απελπισία ο ελληνικός λαός.

Το τραγικό είναι ότι εκτός από την ΠΦΑ που εμμένει στις ευρωζωνικές εμμονές της υπακούοντας στη βούληση και τις εντολές της Ουάσιγκτον, υπάρχουν αρκετοί ανόητοι, ναι ανόητοι, που δεν ανοίγουν τα μάτια τους για να δουν την καταστροφή που βιώνει η χώρα όπως πορευόμαστε με τη σημερινή δηλητηριώδη ευρωσυνταγή. Και δεν αναφερόμαστε στους διατεταγμένους σε Γερμανοτσολιάδικη υπηρεσία σύγχρονους δωσίλογους των καναλιών, αλλά στους αφελείς φτωχοποιημένους πολίτες που καναπεδίζοντας ακούνε, εκστασιάζονται και τρομοκρατούνται από τους τον Μπάμπη, Ντερμπεντέρη και ΣΙΑ.

Υπενθυμίζεται ότι, το τρίτο και επαχθέστερο όλων μνημόνιο που υπέγραψε η πανέξυπνη ΠΦΑ το καλοκαίρι του 2015, προέβλεπε  να αρχίσουν οι συζητήσεις για την ελάφρυνση του χρέους μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης που αρχικά είχε προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο του 2015. Αλλά ακόμα και μέχρι σήμερα η αξιολόγηση δεν έχει ολοκληρωθεί και ουδείς γνωρίζει πότε και πως θα κλείσει. Το ΔΝΤ επιμένει ότι, δε θα  συμμετάσχει στο νέο πρόγραμμα αν το ελληνικό δημόσιο χρέος δεν καταστεί διαχειρίσιμο.  Σε αυτό αντιδρά το Βερολίνο με τον Βόλφαγκ Σόϊμπλε να μην  αποδέχεται τη χαλάρωση των αυστηρών κανόνων που διέπουν την ευρωζώνη. Ο ίδιος αντιπροτείνει την έξοδο της Ελλάδας από την ευρωζώνη, προσωρινή ή μόνιμη, με προικοδότηση της με 50 δις και υποστήριξη της νέας δραχμής με υποτίμησή της σε επίπεδα της τάξης του 25%, γεγονός που αποτρέπει τον υπερπληθωρισμό και προσδίδει ισχυρή ανταγωνιστικότητα στην καταρρέουσα σήμερα ελληνική οικονομία. Δεν μπορεί να έχετε και την πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο μας λέει ο Γερμανός Λύκος.

Η Αγκέλα Μέρκελ έχει δηλώσει πως  ίσως γίνει αποδεκτό ποσοστό 10% του ΑΕΠ ως το όριο ετήσιων αποπληρωμών των τοκοχρεωλυσίων του χρέους. Γενικότερα εκτιμάται ότι, το κόστος εξυπηρέτησης του ελληνικού χρέους διαμορφώνεται στο 11% περίπου το 2015 και θα μειωθεί περαιτέρω τα επόμενα χρόνια αλλά θα αυξηθεί μετά την λήξη της περιόδου χάριτος στα δάνεια της Ευρωζώνης. Ο επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ δήλωσε στις 17/8/2015 ότι, απαιτούνται υψηλότερα ποσοστά του ΑΕΠ για τον ίδιο σκοπό της τάξης του 15% και ότι αυτό το ποσοστό μπορεί να το αποδεχτεί και το ΔΝΤ για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα.

Από όλα τα παραπάνω, είναι περισσότερο από σαφές ότι, το πρόγραμμα δε βγαίνει Και η Ελλάδα οδηγείται στον γκρεμό, παραζαλισμένη από την άφρονα εμμονή παραμονής μας στην παρανοϊκή και καταστροφική ευρωζώνη.

http://odosdrachmis.blogspot.gr/2016/02/10-12-18-20.html

Δημοτικοί Υπάλληλοι & Πυροσβέστες θα μπορούν να οδηγούν ασθενοφόρα – Ποιες αλλαγές φέρνει τροπολογία (έγγραφο)


Τη δυνατότητα στο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος και των οικείων ΟΤΑ να οδηγεί ασθενοφόρα των κέντρων Υγείας της περιοχής τους, προβλέπει τροπολογία του κυβερνητικού «παράλληλου προγράμματος». Η προσθήκη αυτή, όμως γίνεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Σύμφωνα με την διάταξη, αυτές είναι:

-Επαγγελματική άδεια οδήγησης

-Εκπαίδευση στην παροχή πρώτων βοηθειών

-Συνοδεία υγειονομικού προσωπικού

Η παραπάνω πρόβλεψη αφορά περιοχές όπου δεν υπάρχει ή δεν επαρκεί το προσωπικό για την μεταφορά ασθενών. Η διάταξη δεν αφορά ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Με νεότερη εγκύκλιο του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) θα ρυθμιστούν λεπτομέρειες για την εκπαίδευση του προσωπικού.

Δείτε ολόκληρη την τροπολογία και τα έγγραφα που τη συνοδεύουν ΕΔΩ

http://www.aftodioikisi.gr/ipourgeia/dimotikoi-ipalliloi-pirosvestes-tha-boroun-na-odigoun-asthenofora-poies-allages-fairnei-tropologia-engrafo

Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2016

ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΑ


του Νίκου Οικονόμου.
Το νομοσχέδιο για την λειτουργία των υδατοδρομίων έχει έτοιμο το Υπουργείο Υποδομών και ενδεχομένως να το προωθήσει σε δημόσια διαβούλευση και μέσα στην εβδομάδα. Πρόκειται για βελτίωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που θα διέπει την νέα αγορά, για την οποία υπάρχει ζωηρό επενδυτικό ενδιαφέρον (μέχρι στιγμής είναι δύο εταιρείες μια ελληνικών συμφερόντων και μια κυπριακή, φιλολογικό ενδιαφέρον έχει δείξει και άλλες εταιρείες από Καναδά και Αυστραλία), αλλά μέχρι σήμερα δεν είχαν θεσμοθετηθεί ξεκάθαρες ρυθμίσεις ως προς τις άδειες ίδρυσης και τη λειτουργία των εταιρειών. Τις ρυθμίσεις της αγοράς τις τρέχει η Γενική Γραμματέας του υπουργείου Μεταφορών κα Πέτη Πέρκα, ωστόσο στο νομοσχέδιο εμπλέκονται το ΤΑΙΠΕΔ αλλά και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο συνδράμει με την έκδοση περιβαλλοντικών όρων.
Στόχος της γ.γ. του υπουργείου είναι να ξεκινήσει η λειτουργία των υδατοδρομίων μέσα στο καλοκαίρι, και για αυτό απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δημιουργία δικτύου προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να σχεδιάσουν το έργο τους και τα δρομολόγια τους.
Εκτός από την Κέρκυρα , η ποία έχει ήδη αδειοδοτηθεί, ένα βήμα πριν την εξασφάλιση άδειας υδατοδρομίου βρίσκονται οι Παξοί, η Αγία Μαρίνα Γραμματικού, η Σκύρος, η Αλόννησος, και σύντομα η Θεσσαλονίκη, Βόλος, Σκόπελος, Ρέθυμνο και Ηράκλειο Κρήτης. Στα πλάνα βρίσκονται και τα νησιά του Αργοσαρωνικού , η Μύκονος, η Τήνος , η Ρόδος και η Κω.
Ήδη από πέρυσι έχουν ενημερωθεί οι Δήμαρχοι των νησιών του Αργοσαρωνικού για τις προθέσεις του ΤΑΙΠΕΔ. Από πέρυσι στόχος ήταν η τουριστική περίοδος του 2016. ΙΔΩΜΕΝ.

ΥΓ. Για την Ιστορία το προτζεκτ είχε ξεκινήσει από το 2014.

Γάγγραινα οι «αριστεροί» με δεξιές τσέπες

ΑΡΘΡΟ ΤΕΛΗ

του Αριστοτέλη Βασιλάκη

Από την στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας, αναγκάστηκε εκ των πραγμάτων να ξεχάσει ότι είναι αριστερός, δεν είχε άλλη επιλογή από το να ανασύρει από το συρτάρι της πολιτικής δημαγωγίας τα αραχνιασμένα μεταπολιτευτικά συνθήματα, περί προοδευτικού κεντροαριστερού μετώπου, σοσιαλδημοκρατίας και λοιπών φθηνών πολιτικών σοφιστειών «ΤΩΝ ΓΛΟΥΤΩΝ».
Μιλάω ασφαλώς γι’ αυτού του είδους τις μεταπολιτευτικές μπούρδες που έχουν ως απώτερο σκοπό να ταχτοποιούν πολιτικές καριέρες. Τόσοι και τόσοι άλλοι πριν από τον Τσίπρα, έπραξαν κάτι ανάλογο στο πρόσφατο παρελθόν και τα κατάφεραν, γιατί να μην το επιχειρήσει και ο Αλέξης; Από κοντά και οι «γνωστοί-άγνωστοι» βρικόλακες, παντός τύπου, οι οποίοι ξαφνικά αγάπησαν τον ΣΥΡΙΖΑ, επιθυμώντας να κερδίσουν την μερίδα του λέοντος στη νομή της εξουσίας.

Μιλάμε για κάτι τύπους, οι οποίοι στο όνομα της «αριστεράς» και του «σοσιαλισμού», έχτισαν βιλάρες κατακλέβοντας το δημόσιο χρήμα και καταστρατηγώντας κάθε έννοια αξιοκρατίας, ανάπτυξης και πατριωτισμού… Έχω γνωρίσει κάτι τέτοιους στον κύκλο μου, οι οποίοι πριν το Γενάρη καθύβριζαν μετά βδελυγμίας τον ΣΥΡΙΖΑ και όμως αυτή την στιγμή αποτελούν τους φανατικότερους υποστηρικτές του Τσίπρα… Ο λόγος είναι πολύ απλός… Παρέμειναν στις προσοδοφόρες θέσεις τους… Δεν τους πείραξε κανείς και εξακολουθούν να λειτουργούν παρασιτικά σε βάρος όλων των υπολοίπων…

Θεωρώ ότι θα πρέπει να ξεμπερδεύουμε μια και καλή με τους θλιβερούς χρεώστες της Μεταπολίτευσης και να βάλουμε εμπρός το δικό μας χρέος, «βουτώντας ως τον λαιμό μες στην Ιστορία»… Να αλλάξουμε τα πράγματα… Για να το καταφέρουμε αυτό, θα πρέπει να αποδειχτούμε πολύ πιο έξυπνοι, από τους «χρεώστες» της κομματικοκρατίας…

Εγώ λοιπόν που ΔΕΝ δηλώνω αριστερός, παρόλο που ζω σαν αριστερός, δεν ντρέπομαι καθόλου να δηλώνω δεξιός στις πεποιθήσεις μου… Βέβαια αυτό δεν δικαιολογεί κανένα λαμόγιο της αεριτζίδικης μεγαλοαστικής τάξης να εξακολουθεί να ζει εις βάρος του κρατικού κορβανά. Δεν είναι δεξιά ή αριστερά να είναι κάποιος κρατικοδίαιτος επιχειρηματίας και να επιμένει να προκαλεί το δημόσιο αίσθημα μέσα από μπουγέλα με πανάκριβες βότκες και αστακομακαρονάδες.

Είτε είσαι δεξιός, είτε αριστερός δεν νομιμοποιεί καμιά ελεύθερη αγορά να μην κόβει αποδείξεις και να φοροδιαφεύγει. Δεν επιτρέπει σε κανέναν πατριδοκάπηλο να βάζει την Ελλάδα εμπρός του για να κρύβει τις πομπές του. Είτε είσαι δεξιός, είτε αριστερός στις πεποιθήσεις σου δεν σημαίνει πως θα πρέπει να προτάσσεις την ιδιωτικοποίηση μιας ΔΕΚΟ στρατηγικού χαρακτήρα, σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος…

Δεν έχω ιδεοληψίες γύρω από το δημόσιο και το ιδιωτικό. Με νοιάζει μονάχα το ιδιωτικό να είναι ευγενές και υψηλό, να συντηρεί μια επιχειρηματικότητα γεμάτη από πάθος για δημιουργία και καινοτομία. Μια επιχειρηματικότητα που έχει το βλέμμα στραμμένο ΚΑΙ προς τις ανάγκες της κοινωνίας, εκτός από το κέρδος. Από την άλλη θέλω ένα δημόσιο λιτό και δωρικό, να σέβεται το δημόσιο χρήμα, να θέτει τους κανόνες της κοινής συμβίωσης, να επιβλέπει την εφαρμογή τους για όλους και να στέκεται δίπλα στον ανήμπορο πολίτη μέσα από τις υπηρεσίες του.

Είτε είσαι δεξιός, είτε αριστερός θα πρέπει παρέα ν’ αφήσουμε κατάχαμα τις ταμπέλες και αν κοιταχτούμε στα μάτια θα συνεννοηθούμε. Να πάμε κόντρα στους χρεώστες της πατρίδας, είτε αυτοί είναι δεξιοί, είτε αριστεροί… Με έξυπνο τρόπο… Όχι με εξαλλοσύνες και ακραίες συμπεριφορές, που αποτελούν βούτυρο στο ψωμί του κατεστημένου… Να χτυπήσουμε το σύστημα ακριβώς εκεί που πονάει… Να βρούμε τους τρόπους εκείνους, ώστε να τους αναγκάσουμε να εγκαταλείψουν την κουτάλα… Να τους κόψουμε την μάσα…

http://aba.gr/%CE%B3%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%B1-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%AF-%CE%BC%CE%B5-%CE%B4%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%AD%CF%82-%CF%84%CF%83/

Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2016

Εκλογικεύοντας το παράλογο – Το ανίκητο όπλο του Θεμιστοκλή

Giuseppe_Bossi_(1777-1815)_La_sepoltura_di_Temistocle

Αυτή είναι μία αληθινή ιστορία που συνέβη πριν 2500 χρόνια στην Αθήνα. Ήταν τότε που η υπερδύναμη της εποχής, η Περσία, επιχειρούσε μία δεύτερη εισβολή στην Ελλάδα, δέκα χρόνια μετά την καταστροφική ήττα που είχε υποστεί στη διάσημη μάχη του Μαραθώνα. Τώρα, στρατηγός των Ελλήνων ήταν ένας ευφυέστατος άνθρωπος, ο Θεμιστοκλής, ο οποίος μας άφησε ένα εξαιρετικό παράδειγμα διαχείρισης του πλήθους, που μπορεί να μας φανεί χρήσιμο στις περιπτώσεις που έχουμε ν’ αντιμετωπίσουμε το παράλογο σε ιδιαίτερα κρίσιμες στιγμές.

Ο Θεμιστοκλής έπεισε τους Έλληνες να καθυστερήσουν τις περσικές δυνάμεις στις Θερμοπύλες. Πράγματι, η γενναία αντίσταση του Λεωνίδα και των συντρόφων του επέφερε σημαντικές απώλειες στον στρατό των εισβολέων και έδωσε χρόνο στους Έλληνες να υποδεχτούν προετοιμασμένοι τους Πέρσες, οι οποίοι οδεύουν εναντίον της Αθήνας καταστρέφοντας ό, τι βρίσκουν στον δρόμο τους.

Ενώ οι επικεφαλής του στρατού αναζητούν τρόπους να διασώσουν τον πληθυσμό της Αθήνας, ο κόσμος ήταν τρομοκρατημένος, όχι μόνο λόγω του πλήθους των εχθρών που πλησίαζαν, αλλά κι επειδή συνέβη εκείνες τις ημέρες να χαθεί το ιερό φίδι της θεάς Αθηνάς από την Ακρόπολη. Αυτό σήμαινε πως η θεά είχε αποσύρει για κάποιο λόγο την υποστήριξή της προς τους Αθηναίους. Το επόμενο βήμα ήταν να ζητήσουν χρησμό από το Μαντείο των Δελφών, όπως έκαναν πάντα πριν λάβουν σοβαρές αποφάσεις. Η απάντηση ήταν πως «… ο παντεπόπτης Ζευς δίνει την άδεια στην Τριτιγενή να μείνει απόρθητο μόνο το ξύλινο τείχος που θα προστατέψει εσένα και τα παιδιά σου …» και κατέληγε σε κάτι ακόμα πιο ασαφές: «Ω θεία Σαλαμίς, πολλά παλληκάρια εσύ θα φας, είτε όταν σπέρνεται το σιτάρι είτε όταν θερίζεται».

Ο χρησμός αυτός δυσκόλευε πολύ τον Θεμιστοκλή, ο οποίος είχε καταστρώσει ένα σχέδιο εκκένωσης της πόλης, ώστε, όταν θα έφταναν οι Πέρσες, δεν θα έβρισκαν κανέναν να σκοτώσουν. Γνώριζε ότι η δύναμη της Αθήνας ήταν ο στόλος της, κι έτσι σχεδίαζε να επανδρώσει τα καράβια με τους μάχιμους και να μεταφέρει τους αμάχους στα νησιά, και κυρίως στη Σαλαμίνα, ένα μικρό νησί στη ΝΔ πλευρά της Αττικής. Οι προληπτικοί Αθηναίοι, όμως, δεν θα τολμούσαν να αγνοήσουν τον χρησμό της Πυθίας των Δελφών, κι εκείνη είχε πει πως αυτό που θα τους σώσει είναι ένα ξύλινο τείχος. Θα οχυρώνονταν λοιπόν πίσω από τα ξύλινα τείχη της Ακρόπολης, με την ελπίδα πως οι θεοί θα τους προστάτευαν. Ο ορθολογιστής και φιλόδοξος Θεμιστοκλής γνώριζε πως αυτό θα ήταν καταστροφή, αλλά πώς να εφαρμόσει το αντιδημοφιλές του σχέδιο και μάλιστα αμέσως;

Φανταστείτε τον να εισβάλει έξαλλος στην αγορά και να ξεσπάει:

«Ω ανόητοι Αθηναίοι, αμόρφωτοι και αδαείς, που βασίζετε τη σωτηρία σας σε μία μπούρδα που ξεστόμισε μία μαστουρωμένη, παλαβή ιέρεια! Πόσο ηλίθιοι είσαστε που δεν κατανοείτε πως οι χρησμοί είναι παραμύθια και πόσο δειλοί που αρνείστε την πραγματικότητα, αφήνοντας τον καθένα να εκμεταλλεύεται τις δεισιδαιμονίες σας! Παρατήστε, λοιπόν, τις χαζομάρες και μπείτε τώρα στα καράβια να σωθείτε εσείς και οι οικογένειές σας». Ύστερα, φανταστείτε τον να αναλύει με κάθε λεπτομέρεια τους λόγους για τους οποίους έπρεπε να εμπιστευτούν τα καράβια. Αράδιασε νούμερα, διαστάσεις, την ένταση των ανέμων, τις συντεταγμένες … μέχρι που είδε πως το ακροατήριό του είχε εξαφανιστεί. Τι είχε συμβεί;

Οι ήδη τρομοκρατημένοι Αθηναίοι, τώρα είχαν πανικοβληθεί, πιστεύοντας πως η ασέβεια που επέδειξε ο στρατηγός θα είχε κάνει τους θεούς έξαλλους. Προσβεβλημένοι και σε κατάσταση απόλυτης σύγχυσης εγκατέλειψαν τον ασεβή στρατηγό και ταμπουρώθηκαν πίσω τα τείχη της Ακρόπολης. Λίγες μέρες μετά, ο βασιλιάς των Περσών Ξέρξης, εισέβαλε στην Αθήνα, έριξε τα τείχη και τους κατέσφαξε. Η Αθήνα πρώτα και ύστερα όλες οι ελληνικές πόλεις έγιναν επαρχίες της περσικής αυτοκρατορίας.

Έτσι θα είχε εξελιχθεί η ιστορία, αν ο Θεμιστοκλής ήταν ένας άκαμπτος ορθολογιστής που απαιτεί όλοι οι άλλοι να προσαρμόζονται στο δικό του ευφυές σκεπτικό. Για καλή μας τύχη, ο Θεμιστοκλής ήταν ικανός πολιτικός και γνώριζε πως αν ήθελε να σώσει την πόλη και τους κατοίκους της, τότε έπρεπε να είναι όλοι ενωμένοι, να νιώθουν δυνατοί, να αισθάνονται ότι υπηρετούν έναν στόχο που αξίζει τον κόπο. Έκανε έκκληση στο συναίσθημά τους, όχι για να τους εκμεταλλευτεί, αλλά για να τους πείσει να ακολουθήσουν τον δρόμο προς τη σωτηρία, όχι μόνο τη δική τους, αλλά και των επόμενων γενεών. Στην πραγματικότητα τους μίλησε κάπως έτσι:

«Αγαπητοί μου συμπολίτες, δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανησυχείτε, διότι είναι φανερό πως οι θεοί είναι με το μέρος μας. Πρώτον, το ότι ο ιερός όφις εγκατέλειψε τον ναό, είναι σημάδι πως η θεά εγκατέλειψε την πόλη, όπως πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Μας λέει καθαρά πως πρέπει να καταφύγουμε στη θάλασσα. Δεύτερον, είναι ολοφάνερο πως το ξύλινο τείχος που θα μείνει απόρθητο, όπως λέει ο χρησμός, δεν μπορεί να είναι αυτός ο φράχτης της Ακρόπολης, όχι μόνο διότι η θεά εγκατέλειψε τον τόπο, αλλά επειδή ο χρησμός στη συνέχεια αποκαλεί τη Σαλαμίνα «θεία». Εκεί λοιπόν θα έχουμε τη θεϊκή προστασία και εκεί πολλά παλικάρια θα «φαγωθούν» και θα είναι Πέρσες. Τα πλοία μας είναι τα ξύλινα τείχη μας!»

Μόνο πεντακόσια άτομα δεν πείστηκαν και έμειναν στην Ακρόπολη, κυρίως όσοι δεν ήταν σε θέση να πολεμήσουν ή να μετακινηθούν, λέει ο Ηρόδοτος. Όλοι οι άλλοι ακολούθησαν τις οδηγίες του Θεμιστοκλή, διότι ένιωσαν ασφαλείς και δυνατοί υπό την ηγεσία ενός ανθρώπου που σεβόταν αυτά που και εκείνοι σέβονταν. Που ήταν ένας από αυτούς, αντί να στέκεται απέναντι κουνώντας το δάχτυλο. Μάλιστα, ήδη από την αρχαιότητα, υπήρχε η φήμη πως ο ίδιος ο Θεμιστοκλής επινόησε αυτόν τον χρησμό, με τον οποίο ανάγκασε το μαντείο να αντικαταστήσει έναν προηγούμενο που προφήτευε ολοκληρωτική καταστροφή. Το αποτέλεσμα ήταν πως υπερψηφίστηκε από τους υπόλοιπους στρατηγούς η πρόταση του Θεμιστοκλή να εκκενωθεί η πόλη, σύμφωνα με την οποία έπρεπε: «να εμπιστευτούν την πόλη στη θεά Αθηνά, να επιβιβαστούν στα πλοία όλοι οι μάχιμοι και ο καθένας να σώζει με όποιον τρόπο μπορεί τα γυναικόπαιδα και τους δούλους».

Στα χρόνια αυτά της πρώιμης δημοκρατίας, οι σπουδαίοι πολιτικοί άνδρες γνώριζαν πως, σε αντίθεση με τα απολυταρχικά καθεστώτα της ανατολής, όπου ο μονάρχης επέβαλλε δια της βίας στους υπηκόους του τα ήθη και τους τρόπους της αρεσκείας του, σε μια πόλη ελεύθερων πολιτών κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο. Εδώ ο ηγέτης έπρεπε να είναι έξυπνος, ευέλικτος και ευπροσήγορος, επειδή έπρεπε να πείσει τους πολίτες να του επιτρέψουν να εφαρμόσει το οποιοδήποτε σχέδιό του.

Αν ο Θεμιστοκλής δεν είχε κατορθώσει να πείσει τους υπόλοιπους για την ορθότητα της στρατηγικής του, η Ελλάδα και πιθανότητα ολόκληρη η Ευρώπη θα είχε καταληφθεί από τους Πέρσες. Δεν ήταν κατάλληλη η ώρα να συζητηθεί η εγκυρότητα των χρησμών και η ύπαρξη των θεών, με τον θάνατο να παραμονεύει στα δύο βήματα. Ο αγώνας εναντίον της δεισιδαιμονίας μπορούσε να περιμένει. Τώρα έπρεπε να πειστούν οι Αθηναίοι με κάθε τρόπο να λάβουν μία απόφαση ζωής. Και δεν θα τους είχε πείσει αν δεν τους μιλούσε στη μόνη γλώσσα που καταλάβαιναν, αν δεν απευθυνόταν στο συναίσθημα χρησιμοποιώντας εργαλεία της λογικής! Αυτός είναι ένας από τους λόγους που ολόκληρος ο κόσμος, μέχρι σήμερα, θυμάται και θαυμάζει τον Θεμιστοκλή ως πολιτική ιδιοφυία.

Την επόμενη φορά που θα βρεθείτε στη δυσάρεστη θέση να αντιμετωπίσετε τον παραλογισμό κάποιων συνεργατών, φίλων ή συγγενών, θυμηθείτε πως σε καταστάσεις πανικού το παράλογο, που τρέφεται από το συναίσθημα, πάντα κερδίζει τη λογική, εκτός και αν καταφέρετε να παρουσιάσετε το λογικό σας σχέδιο στη γλώσσα του συναισθήματος. Δεν μπορείτε να ξεριζώσετε το παράλογο, μπορείτε όμως, σαν τον Θεμιστοκλή, να το χρησιμοποιήσετε ως φάρμακο που θα κάνει ένα αχώνευτο λογικό σχέδιο εύπεπτο για το στομάχι των παράλογων ανθρώπων.

http://www.grethexis.com/el/rationalizing-the-irrational-themistocles-invincible-weapon/