Σάββατο, 3 Ιουνίου 2017

Μάθετε τον Όμιλο ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ από την έκθεση φερεγγυότητας


Ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία για την ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ και γενικότερα για τον όμιλο μπορεί να αντλήσει ο ενδιαφερόμενος μελετώντας την έκθεση φερεγγυότητας για το 2016 των δυο εταιρειών (ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ και ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Ζωής).

Πρόκειται για δυο εταιρείες με πολύ υψηλό δείκτη φερεγγυότητας. Ειδικά η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Ζωής έχει το δεύτερο υψηλότερο δείκτη φερεγγυότητας μεταξύ όλων των ασφαλιστικών εταιριών (δείτε εδώ).

Ας γνωρίσουμε λοιπόν ορισμένα στοιχεία του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ μέσα από τις εκθέσεις φερεγγυότητας.

Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ είναι θυγατρική της «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» και δραστηριοποιείται στο τομέα των γενικών ασφαλίσεων, διαμέσου 103 υποκαταστημάτων που διαθέτει σε όλη την Ελλάδα και 1.500 περίπου ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Η γκάμα των προσφερόμενων προϊόντων καλύπτει το σύνολο των κλάδων γενικών ασφαλίσεων, με αιχμή του δόρατος το υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης και τεχνογνωσίας που διαθέτει η Εταιρία τόσο στον κλάδο αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων, όσο και στον κλάδο βοήθειας, στους οποίους και διατηρεί ηγετική θέση στην ελληνική αγορά.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, η Εταιρία διατήρησε ικανοποιητικό κερδοφόρο αποτέλεσμα.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΑ). Η χρήση 2016 ολοκληρώθηκε με μείωση των δεδουλευμένων ασφαλίστρων για το σύνολο των κλάδων της τάξης του 3,02% (2016: €101.655.202, 2015: €104.816.217) προερχόμενη, κατά κύριο λόγο, από τον κλάδο αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων. Η μείωση κυμαίνεται εντός του εύρους της αγοράς και οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό στη μείωση του τιμολογίου.

Επίσης η συνολική παραγωγή μικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων ανήλθε σε €101.787.273 (2015: €104.842.114). Η αντίστοιχη μεταβολή των καθαρών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων ήταν σαφώς μικρότερη και άγγιξε το -1,2% (2016: €101.052.571, 2015: €102.257.747), λόγω της επιστροφής αντασφαλίστρων παλαιότερων ετών, η οποία οφείλεται στον εξαιρετικά χαμηλό δείκτη ζημιών.

Πάντως η εξέλιξη των μεγεθών κατά τη χρήση αναφοράς, οδήγησε σε μερική αύξηση του λογιστικού δείκτη ζημιών σε επίπεδο Εταιρίας της τάξης των 6 περίπου ποσοστιαίων μονάδων προσεγγίζοντας το 46%.

Οι χαμηλοί δείκτες ζημιών επέτρεψαν στην Εταιρία στοχευμένες παρεμβάσεις στην τιμολογιακή της πολιτική, προκειμένου να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της, σε μια αγορά που χαρακτηρίστηκε, κατά την υπό εξέταση χρήση, από καθολικές μειώσεις τιμολογίων. Βασικά κριτήρια τιμολόγησης παραμένουν τα ποσοστά ζημιών ανά χρήση, περιοχή, πελάτη και η ύπαρξη θετικού τεχνικού αποτελέσματος.

Τα επενδυτικά έσοδα από τόκους, μερίσματα και ενοίκια ανήλθαν σε €2.190.297 (2015: €1.992.340). Η αύξηση οφείλεται στη σταδιακή διεύρυνση των τοποθετήσεων σε τοκοφόρες επενδύσεις (κυρίως ομόλογα), επιλογή που υπαγορεύεται από την επενδυτική πολιτική και την ευρύτερη στρατηγική κινδύνων της Εταιρίας, η οποία αναμένεται να εντατικοποιηθεί τις προσεχείς χρήσεις.

Μείωση της τάξης του 13,2% επήλθε στις καθαρές πληρωθείσες αποζημιώσεις για το σύνολο των κλάδων (2016: €44.352.801, 2015: €51.102.857). Η μείωση οφείλεται τόσο στη μείωση των αναλαμβανόμενων κινδύνων κατά τα τελευταία έξι έτη, όσο και στις ενέργειες της Εταιρίας για μείωση του κόστους ζημιάς μέσω των ιδιόκτητων συνεργείων.

Παράλληλα, λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων των δικηγόρων κατά το 1ο εξάμηνο του 2016, παρατηρήθηκε μείωση της ροής των δικαστικών αποφάσεων, επηρεάζοντας έμμεσα και το ύψος του αποθέματος εκκρεμών ζημιών, οδηγώντας σε συνολική αύξηση των καθαρών τεχνικών αποθεμάτων εντός της χρήσης της τάξης των €3.658.187.

Τα λοιπά έξοδα (λειτουργικά, χρηματοοικονομικά και προμήθειες) επέδειξαν αξιοσημείωτη σταθερότητα στο σύνολό τους εμφανίζοντας περιορισμένη μείωση της τάξης του 0,12% (2016: €43.596.749, 2015: €43.650.084).

Ως προς τη δομή του ενεργητικού, οι κυριότερες μεταβολές στο έτος αναφοράς εντοπίζονται στη μερική αύξηση των χρηματοοικονομικών επενδύσεων άνω των €9 εκ., μέσω της αποδοτικότερης διαχείρισης των ασφαλιστικών απαιτήσεων (μείωση 18%) και μέσω επένδυσης της λειτουργικής κερδοφορίας.

Συνοψίζοντας τις οικονομικές επιδόσεις της χρήσης, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €11.649.595 (2015: €19.404.193), ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 7,9% (2015: 16,6%), ο δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού σε 2,5% (2015: 5,1%) και ο δείκτης καθαρού κέρδους σε 6,6% (2015: 12,9%).

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΛΙΚ ΕΔΩ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου